بازدید رئیس واحد محترم دانشگاه آزادبه همراه مسئولان محترم از ساختمان آموزشکدهبازدید رئیس واحد محترم دانشگاه آزادبه همراه مسئولان محترم از ساختمان آموزشکده
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود 1396جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود 1396
گفتگوی مسئول محترم نظام وظیفه با دانشجویان گفتگوی مسئول محترم نظام وظیفه با دانشجویان
بازدید گروه مکانیک خودرو از شرکت نادر طب گستران جنوببازدید گروه مکانیک خودرو از شرکت نادر طب گستران جنوب
برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا

آخرین اطلاعیه : تسویه حساب

اطلاعیه ها

اوقات شرعی

اخبار آموزشکده